Prorodinné služby

V rámci realizace projektů jsou prorodinné služby sociálního charakteru pro rodiče pečující o malé děti zdarma. Veškeré informace k těmto službám poskytneme na vyžádání e-mailem na trebicskecentrum@seznam.cz.

Setkávání rodičů

Nabízíme prostor pro setkávání rodičů s dětmi se specifickými potřebami, např. rodiny s dvojčaty a vícerčaty, rodiny s dětmi
s poruchami autistického spektra, s dětmi s ADHD či poruchou učení. Setkávání funguje na principu svépomocných skupin, přítomny jsou naše zkušené pracovnice a často zveme i odborníky
z různých oblastí.

Poradenství

Poskytujeme základní sociálně-právní poradenství, poradenství
v oblasti finanční a zdravotní gramotnosti apod. Skupinové
i individuální, záleží na potřebě dospělého. V případě detekování závažného problému a nutnosti odborného poradenství zprostředkujeme kontakt na spolupracující organizace
a poradíme, jak dál postupovat.

Osvěta a kampaně

Aktivně se zapojujeme do osvětových kampaní, např. akce Zdravého města Třebíč (Národní týden manželství, Týdny zdraví, Den Země, Světový den bez tabáku, Evropský den mobility, Den bez aut) či jiných celostátních a mezinárodních kampaní. (Mezinárodní den proti násilí na ženách, Mezinárodní den mateřských center, Týden opravdových plen)

Přednášky, besedy, workshopy...

Jedná se o různé časově a tematicky zaměřené aktivity, například z oblastí: vývoj dítěte a péče o ně, rodičovství a výchova, konflikty, komunikace a obtížné situace v rodině, psychologie a pedagogika, orientace na trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života, zvyšování rodičovských kompetencí... Témata jsou volena na základě aktuálního dění
a fenoménů a samozřejmě dle poptávky rodičů.
Rodiče se mohou účastnit i se svými dětmi, pro které je zajištěno bezplatné hlídání. Aktivity vedou spolupracující odborníci, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách a přítomna je rovněž aktivizační pracovnice.Aktuální nabídku najdete v letácích a na facebooku.

Asistovaný kontakt

Ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dítěte MÚ Třebíč a Moravské Budějovice zajišťujeme zprostředkování setkávání rodiče s dítětem (např. po rozvodu nebo i před
a během rozvodového řízení, v případě odloučení rodičů apod.). Setkávání probíhá v Třebíčském centru nebo Centru DaR
v přítomnosti sociální pracovnice v dohodnutých termínech a je zdarma.

Hlídání dětí
Individuální i skupinové.
Kontakt: e-mail: trebicskecentrum@seznam.cz